ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21783

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: wojewódzki inspektor weterynaryjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Data udostępnienia: 2018-02-06

Ogłoszono dnia: 2018-02-06 przez admin

Termin składania dokumentów: 2018-02-16 15:00:00

Nr ogłoszenia: 21783

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe wetrynaryjne
doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze weterynarii
Prawo jazdy kat. B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nadzór nad wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia zwierząt.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt.
Monitorowanie zakażeń zwierząt.
Przeprowadzanie zgodnych z planem kontroli.
Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej zdrowia i ochrony zwierząt.
Prowadzenie sprawozdawczości i analiz w zakresie zadań Zespołu.
Przygotowywanie projektów pism, decyzj administracyjnych, protokołów kontroli.
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez powiatowyh lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzania kontroli
weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w
handlu.
Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
Sprawdzanie prawidłowości przesyłania informacji w systemie TRACES i innych programach informatycznych
Inspektoratu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- komputer
- wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Kopia Prawa jazdy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-16 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 16 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2018 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 68/ 453 73 03
 
https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/wojewodzki-inspektor-weterynaryjny,21783
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu