ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21508

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Finansowo-Księgowych

Data udostępnienia: 2018-01-30

Ogłoszono dnia: 2018-01-30 przez admin

Termin składania dokumentów: 2018-02-09 15:00:00

Nr ogłoszenia: 21508

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie: wyższe a) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości b) lub ukończona średnia, policealna lub pomaturlana szkoła ekonomiczna i
posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
- Prawo jazdy kat. B
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość programów Windows Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości jednostki.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Opracowanie rocznego planu finansowego i przedstawienie go do akceptacji Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
oraz Wojewodzie.
Nadzorowanie realizacji budżetu Inspektoratu poprzez okresową kontrolę prowadzonych przez Zespół finansowo -
ksiegowy zapisów.
Zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej Inspektoratu poprzez kontrolę formalno - rzeczowej prawidłowości
dokumentów.
Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego dla Wojewody
Lubuskiego.
Przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii okresowych analiz i ocen realizacji budżetu przez WIW oraz
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
Współdziałanie z wszystkimi zespołami WIW oraz PIW w zakresie finansowego zabezpieczenia realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej.
Nadzór merytoryczny i formalny nad pracą członków zespołu ds. finansowo - księgowych.
Organizowanie pracy zespołu ds. finansowo - księgowych w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego
sporządzania dokumentacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- komputer
- wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopia Prawa Jazdy
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-09 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 09 lutego 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
c. Miejsce:
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.04.2018 r.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03
 
https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/glowny-ksiegowy,21508
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu