ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa testów, odczynników, surowic i krążków do diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy ZAG/3231/PN/06/08 (12.08.2008)

Informacja ogłoszona dnia 2008-08-12 15:31:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


ZAG/3231/PN/06/08

Zielona Góra, 2008-09-02

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/PN/06/08. Nazwa zadania: DOSTAWA TESTÓW, ODCZYNNIKÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców ---------------------------------------------------------------------------

ZADANIE 2

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

„CENTROWET- CEZAL” Spółka z o.o.

ul. Dąbrowskiego 133/135

 60-543 Poznań

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi SIWZ. Kryterium cena =100

 ZADANIE 4

„ARGENTA” Sp. z o.o.

ul. Przelot 24

60-408 Poznań

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi SIWZ. Kryterium cena =100

 ZADANIE 5

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

„CENTROWET- CEZAL” Spółka z o.o.

ul. Dąbrowskiego 133/135

60-543 Poznań

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi SIWZ. Kryterium cena =100

 

 Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008- 09-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 ---------------------------------------------------------------------------

ZADANIE 2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET- CEZAL” Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań

ZADANIE 4 „ARGENTA” Sp. z o.o. ul. Przelot 24 60-408 Poznań

ZADANIE 5 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET- CEZAL” Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543 Poznań

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAG/3231/PN/06/08
Zielona Góra, 2008-09-02

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/PN/06/08. Nazwa zadania: DOSTAWA TESTÓW, ODCZYNNIKÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1.

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 

 Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAG/3231/PN/06/08
Zielona Góra, 2008-09-03

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZAG/3231/PN/06/08.

Nazwa zadania: DOSTAWA TESTÓW, ODCZYNNIKÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

 ---------------------------------------------------------------------------

 ZADANIE 3

 ZAKŁAD BADAWCZO - WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA

 IMMUNOLAB Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi SIWZ. Kryterium cena =100

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008- 09-13.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 ---------------------------------------------------------------------------

         Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

         „CENTROWET- CEZAL” Spółka z o.o.

         ul. Dąbrowskiego 133/135

         60-543 Poznań

 cena brutto 11.324,60. liczba pkt w kryterium cena=90,7

       

        ZAKŁAD BADAWCZO - WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA

        IMMUNOLAB Sp. z o.o.

        Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia

 cena brutto: 10.272,00, liczba pkt w kryterium cena=100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

____________________________________

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAG/3231/PN/06/08
Zielona Góra, 2008-09-12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/PN/06/08. Nazwa zadania: DOSTAWA TESTÓW, ODCZYNNIKÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------
ZADANIE 6

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa


Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi SIWZ. Kryterium cena =100

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-09-29.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

1. ALFALAB Hurtownia Chemiczna
ul. Św. Antoniego 24
61-359 Poznań

2. FHU Dan-Chem Daniel Starczewski
ul. Konstytucji 3 Maja 22
69-100 Słubice

3. MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty.

1. ALFALAB Hurtownia Chemiczna
ul. Św. Antoniego 24
61-359 Poznań

2. FHU Dan-Chem Daniel Starczewski
ul. Konstytucji 3 Maja 22
69-100 Słubice

Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm). który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, a takie stwierdzono w odrzuconych ofertach.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Semeńczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-12 19:16:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Nitschka Paweł
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-12 15:31:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nitschka Paweł
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 13:35:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony