ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zielona Góra: Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie woj. lubuskiego w 2008r - (13.03.2008r.)

Informacja ogłoszona dnia 2008-03-13 18:03:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Ogłoszenie

Zielona Góra: Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie woj. lubuskiego w 2008r

Numer ogłoszenia: 52135 - 2008; data zamieszczenia: 13.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Ul. Botaniczna 14, 65-306 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4537300, 4537316, fax 068 4537301.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wet.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie woj. lubuskiego w 2008r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi lotniczej polegającej na zrzuceniu z samolotów szczepionki przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie woj. lubuskiego w ilości 260.780 dawek w akcji wiosennej i 260.780 dawek w akcji jesiennej. Obszar wykładania szczepionki 13.039 km2 bytowania lisów, który obejmuje teren po wyłączeniu akwenów wodnych, siedlisk ludzkich i obszarów zurbanizowanych w ilości 20 dawek na 1 km2 wiosną i 20 dawek na 1 km2 jesienią, z zachowaniem odległości 1 km pomiędzy liniami lotów.
akcja wiosenna - planowane wyłożenie 01- 04 maja z ewentualnym wydłużeniem do 15 maja ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe,
akcja jesienna - planowane jej wyłożenie 27 września - 01 października z ewentualnym wydłużeniem do 10 października ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 62.40.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.05.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:10.000,- PLN , słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  1.1 posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2 posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  1.3 znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
  7. Certyfikat Usług Lotniczych (AWC) wraz ze specyfikacją wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych, w zakresie usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy.

  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
  1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.

  Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie, usługę zrzutu pionowego z samolotu materiałów w postaci elementów wykładanych pojedynczo w bardzo krótkich odstępach czasu.

  2. Przykładowy wydruk raportów z GPS wraz z urządzeniem rejestrującym współrzędne wyrzutu szczepionki lub innego równoważnego urządzenia dającego możliwość kontroli ilości wyrzucanej szczepionki w danym locie, tj. raport czasu i współrzędnych zrzutu szczepionki oraz raport czasowy rozpoczęcia i zakończenia zrzutu, rozpoczęcia i czasu trwania zrzutu każdej paczki szczepionki.
  3. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, czyli minimum 6 samolotów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
  4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość minimum 500.000,00 zł

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wet.zgora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra
Pokój nr 9 (sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra
Pokój nr 9 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zielona Góra, 2008-04-01


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZAG/3231/PN/03/08. Nazwa zadania: Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie woj. lubuskiego w 2008r

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ

ul. Skokowa 18,

66-015 Przylep

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium (100% cena) określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia –wybrana oferta zdobyła 100 punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-04-25.

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 Kierownik Zamawiającego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Semeńczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-13 17:50:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Nitschka Paweł
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-13 18:03:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nitschka Paweł
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 13:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony