ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 22835

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół ds Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Data udostępnienia: 2018-02-23

Ogłoszono dnia: 2018-02-23 przez admin

Termin składania dokumentów: 2018-03-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: 22835

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość programów Windows Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Nadzór na wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia zwierząt.
 • Nadzór na wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Monitorowanie zakażeń zwierząt.
 • Przeprowadzanie zgodnych z planem kontroli.
 • Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i analiz w zakresie zadań Zespołu.
 • Przygotowywanie projektów pism, decyzji administacyjnych, protokołów kontroli.
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Sprawdzanie prawidłowości przesyłania informacji w systemie TRACES i innych programach informatycznych Inspektoratu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- komputer 
- wyjazdy służbowe

V. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-06 15:00:00
b. Sposób:
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Botaniczna 14 
65-306 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu