ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Ogłoszenie o naborze NR 9441

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Weterynaryjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Pełna nazwa biura w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Bezpieczeństwa Żywności

Data udostępnienia: 2017-03-20

Ogłoszono dnia: 2017-03-20 przez Admin

Termin składania dokumentów: 2017-03-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze NR 9441

Zlecający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
znajomość programów Windows Office

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa i bieżący nadzór nad systemami elektronicznymi mającymi zastosowanie z zespole bezpieczeństwa żywności.
Gromadzenie i przetwarzanie danych uzyskanych z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w ramach sprawozdawczości , sporzadzanie zbiorczych danych i przesyłanie do Glównego Inspektoratu Weterynarii.
Ewidencjonowanie pism przychodzacych i wychodzacych z zespołu w celu zapewniwnia własciwego obiegu dokumentów.
Przygotowywanie pism z zakresu spraw zespołu.
Współudział w archiwizacji dokumentacji zespołu.
Współudział w przygotowywaniu narad szkoleniowych realizowanych przez zespół.
Współudział w prowadzeniu badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, radiologicznych, dioksyn u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzecego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

komputer, 
wyjazdy służbowe.

V. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-31 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  •  
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
65-306 Zielona Góra 
ul. Botaniczna 14

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
- Wymagane dokumenty i oświadczenia prosimy złożyć zgodnie z formularzem aplikacyjnym podanym w procedurze naboru na stronie: www.bip.wet.zgora.pl. 
- Nabór jest prowadzony zgodnie z podana procedurą. 
- Informacje dodatkowe pod nr telefonu 68-4537303. 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu