Dostawa specjalistycznej aparatury do... - Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP) - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Rozstrzygnięte (archiwum ze starego BIP)

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz. - (16.11.2007r.)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2007-11-16 16:02:57 Informacja ogłoszona dnia 2007-11-16 16:01:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

WIW/ZAG/3231/PN/15/07
Zielona Góra, 2007-11-21

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/15/07. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

ZADANIE nr 2 - AUTOMATYCZNY SYSTEM DO MOLEKULARNEJ DETEKCJI PATOGENÓW W ŻYWNOŚCI I PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH.

PYTANIA:

„Dotyczy punktu 12 tabela parametrów:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Staphylococcus aureus oraz Pleśnie i drożdże bez dokumentów walidacyjnych.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów walidacyjnych dla pozostałych drobnoustrojów:
- Salmonella;
- Listeria spp.;
- Listeria monocytogenes;
- E.coli 0157 H7;
- Campylobacter coli, jejuni i lari.”

ODPOWIEDŹ:

1) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w zakresie Staphylococcus aureus oraz pleśnie i drożdże bez dokumentów walidacyjnych

2) Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów walidacyjnych wg AFNOR lub AOAC dla:
- Salmonella
- Listeria spp.
- Listeria monocytogenes
- E. coli -
Campylobacter z rozróżnieniem na rodzaj: coli, jejuni, lari
Brak dołączenia kopii powyższych certyfikatów walidacyjnych powoduje odrzucenie oferty.

ZADANIE nr 9 - PIPETA AUTOMATYCZNA JEDNOKANAŁOWA

PYTANIA:

„Dotyczy zad. 9 Pipety automatyczne:
1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiast certyfikatu sprawdzenia wystawionego przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 17025, oferent dostarczył wraz z pipetami indywidualny protokół kalibracji wykonanej w laboratorium producenta?

2. Czy Zamawiający dopuszcza pipety umożliwiające oznaczanie ich w łatwy sposób, bez obecności okienka na etykiety?”

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający nie dopuszcza, aby zamiast certyfikatu sprawdzenia wystawionego przez kredytowane laboratorium zgodnie z ISO 17025, oferent dostarczył wraz z pipetami indywidualny protokół kalibracji wykonanej w laboratorium producenta.
2. Zamawiający nie dopuszcza pipet nieposiadających okienka na etykiety.

ZADANIE nr 10 - PIPETA AUTOMATYCZNA CYFROWA

PYTANIA:

„Dotyczy zad. 10 Pipeta automatyczna, cyfrowa, ośmiokanałowa:
1. Czy oferowane pipety powinny mieć podświetlany ekranik LCD, gwarantujący idealną widoczność wartości wyświetlanych, ustawionych parametrów, niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu?”

ODPOWIEDŹ:

1. Oferowane pipety powinny mieć podświetlany ekranik LCD.

ZADANIE nr 7- WAGA CZTEROCZUJNIKOWA NISKOPROFILOWANA

PYTANIA:

„Mam pytanie do zadania 7 - waga czteroczujnikowa niskoprofilowa.
Z uwagi na środowisko pracy waga ma być wykonana:
- ze stali czarnej malowanej proszkowo,
- czy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej?”

ODPOWIEDŹ:

1. Konstrukcja wagi ma być wykonana ze stali malowanej proszkowo.

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE 1

WIW/ZAG/3231/PN/15/07
Zielona Góra, 2007-11-22

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/15/07. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz.

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Specyfikacji Wymagań Sprzętu w zadaniu 2 na dostawę Automatycznego systemu do molekularnej detekcji patogenów w żywności i próbkach środowiskowych.

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy: w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 Prawa zamówień publicznych.

Załącznik: kopia protestu z dnia 2007-11-22 (załącznik do pobrania poniżej : protest_1)

 

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2007r. do godziny 11.00.

 

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania

 

Kierownik Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE 2

WIW/ZAG/3231/PN/15/07
Zielona Góra, 2007-11-22

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/15/07. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz.

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wniesiony protest dotyczący Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Specyfikacji Wymagań Sprzętu w zadaniu 2 na dostawę Automatycznego systemu do molekularnej detekcji patogenów w żywności i próbkach środowiskowych.

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy: w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 Prawa zamówień publicznych.

Załącznik: kopia protestu z dnia 2007-11-22 (załącznik do pobrania poniżej : protest_2)

 

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.11.2007r. do godziny 11.00.

 

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania

 

Kierownik Zamawiającego

Wyjaśnienia treści SIWZ

WIW/ZAG/3231/PN/15/07
Zielona Góra, 2007-11-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/15/07. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIA:

Zad. 9. Czy w zadaniu tym dopuszcza się możliwość oferowania pipet o następujących pojemnościach:
Pipety jednokanałowe, zmiennopojemnościowe
- 0,5-10µl – 3 sztuki
- 10-100 µl – 2 sztuki
- 20 - 200 µl – 5 sztuk
- 0,5-5 ml – 1 sztuka

Zad.10. Zwracamy się z prośbą o określenie zakresu objętości poszczególnych pipet”

ODPOWIEDZI:

Zadanie 9
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pipet o następujących pojemnościach:
Pipety jednokanałowe, zmiennopojemnościowe
- 0,5-10µl – 3 sztuki
- 10-100 µl – 2 sztuki
- 20 - 200 µl – 5 sztuk
- 0,5-5 ml – 1 sztuka

Zadanie 10
Pipeta musi umożliwiać dozowanie pojemności od co najmniej 50 µl do 1200.

 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

 

Kierownik Zamawiającego

Rozstrzygnięcie protestów

Zielona Góra, dnia 27 listopada 2007 r.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Botaniczna 14

WYKONAWCY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW/ZAG/3231/PN/15/07 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz.

 

Rozstrzygnięcie protestów

 

Protestujący: BIO –RAD Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska, 301-106 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), niniejszym informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, protest dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia oraz protest z dnia 22.11.2007 dotyczący odpowiedzi na pytanie i modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Protesty zostają oddalone

 

UZASADNIENIE

 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 180 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. Złożony protest tych warunków nie spełnia, w szczególności zaś jeśli chodzi o zarzut określony w pkt. 2 złożonego pisma. W szczególności protestujący nie wskazał w proteście jakie konkretnie zapisy specyfikacji oprotestował, w jakim zakresie są one niezgodne z przepisami prawa i w jaki (konkretny) sposób domaga się zmiany specyfikacji. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów UZP – „protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego”, a wskazanie to jak wynika z literalnej wykładni przepisu art. 180 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych – winno zostać zamieszczone „nie w uzasadnieniu protestu, ale winno stanowić samodzielną jego część” (wyrok ZAUZP 2006.11.16, UZP/ZO/0-2769/06; UZP/ZO/0-278). Innymi słowy przyjmuje się, iż minimum treści protestu określa art. 180 ust. 8 ustawy. Zasadniczymi wymogami protestu jest oznaczenie zaskarżanej czynności (zaniechania) zamawiającego oraz wskazanie żądania. Wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania pozwala przede wszystkim identyfikować przedmiot protestu (konkretna czynność lub zaniechanie czynności obowiązkowej) oraz umożliwia zweryfikowanie zachowania terminu za wniesienie protestu. Wskazanie żądania natomiast określa oczekiwania protestującego co do sposobu załatwienia protestu (Jerzykowski J. Komentarz do art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stan prawny: 2007.01.01). Braki w powyższym zakresie uniemożliwiają merytoryczne odniesienie się do treści protestu.
         Choć jak podano, nie jest obowiązkiem Zamawiającego dokonywanie interpretacji treści złożonego dokumentu i wnioskowanie z niego jakie zarzuty dotyczące treści specyfikacji podnosi protestujący, to należy jednak stwierdzić, iż opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowej sprawie nie narusza przepisów ustawy, w tym w zakresie dotyczących prowadzenia postępowania przetargowego z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. W tym miejscu należy wskazać, iż zadanie 2 o jakim mowa w treści SIWZ dotyczy „automatycznego systemu do …” a nie konkretnych urządzeń, jak podano to w proteście. Nadto w kwestionowanym opisie zamówienia nie ma żadnych konkretnych odniesień do dostawy odczynników jak również parametrów tych odczynników, a w każdym razie protestujący nie wskazał takich, konkretnych zapisów. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia budził (bliżej nieokreślone) wątpliwości protestującego winien on skorzystać z uprawnienia do zadawania pytań (art. 38 ustawy) i wątpliwości te wyjaśnić. Zaniechanie protestującego w tym zakresie nie może być podstawą do uznania protestu za zasadny.

  UZASADNIENIE
 2. Trafnie należy uznać, iż zgodnie z przepisem art. 38 ust. 5 p.z.p. Zamawiającemu nie wolno zmieniać zapisanych w SIWZ kryteriów oceny ofert, nie wolno zmieniać warunków (podmiotowych) dopuszczających wykonawców do udziału w postępowaniu oraz nie wolno zmieniać opisanego w specyfikacji sposobu oceny spełnienia przez wykonawców tych warunków. Wyjaśnienie jakiego dokonał Zamawiający nie prowadzi jednak do naruszenia powyższych zasad. W szczególności należy wskazać, iż artykuł 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie określa jaką treść powinna zawierać odpowiedź udzielona przez Zamawiającego. Niewątpliwie, skoro celem uzyskania odpowiedzi jest wyjaśnienie budzących wątpliwość sformułowań Specyfikacji, odpowiedź taka powinna precyzować zawarte w SIWZ zapisy, być jednoznaczna i rozstrzygać wątpliwości dotyczące określonego sformułowania. W interesie Zamawiającego powinno leżeć udzielenie odpowiedzi takiej treści, aby na jej podstawie wykonawca mógł złożyć ważną ofertę w postępowaniu. Udzielenie odpowiedzi, która nie wyjaśnia wątpliwości, może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca nie złoży oferty w postępowaniu, lub złoży ofertę niezgodną z SIWZ (Wyrok ZAUZP 2006.10.13, UZP/ZO/0-2602/06). Z uwagi na to, że wyjaśnienia niejednokrotnie wpływają na podjęcie decyzji o składaniu oferty bądź na jej zawartość, wskazane jest udzielanie precyzyjnych wyjaśnień, rzeczywiście wskazujących wolę zamawiającego wyrażoną w danym zapisie specyfikacji oraz udzielanie ich niezwłocznie, tak aby wykonawca mając pełną wiedzę o danym zagadnieniu mógł prawidłowo przygotować ofertę. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r. uznał, iż \"Wyjaśnienia udzielane wszystkim oferentom w trybie odpowiedzi na pytania każdego z nich w zakresie odnoszącym się do SIWZ, stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej zamawiającego i uczestników przetargu; stanowią też rodzaj zmiany, jeżeli nie ma konieczności odmiennego lub uzupełniającego zmodyfikowania SIWZ\". W tym zakresie i mając na względzie powołane wyżej zasady, udzielona odpowiedź nie zmienia warunków oceny ofert.
        Nadto należy wskazać, iż z treści zapisu SIWZ (pkt. V.5.) wynika, iż Zamawiający będzie oceniał spełnienie poszczególnych warunków w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę, a nie wyłącznie w oparciu o jego oświadczenia (co próbuje zasugerować protestujący). W zestawieniu z tym zapisem oraz praktyką, Zamawiający uznał, iż zapisy w pkt. 11 i 12 tabeli mogą faktycznie budzić wątpliwości. Można byłoby bowiem przyjąć, iż Zamawiający domaga się walidacji dla dwóch, trzech, pięciu lub wszystkich wykrywanych patogenów jak również, iż wymaga potwierdzenia dokumentami wszystkich powołanych wyżej kryteriów. Mając powyższe na względzie Zamawiający uznał za konieczne sprecyzowanie swojego stanowiska w sprawie. Nie można też narzucać Zamawiającemu jaki produkt chce ostatecznie zakupić, ponieważ tylko Zamawiający ma pełną wiedzę o tym który produkt będzie najpełniej spełniał jego oczekiwania. Jeżeli zapis ten protestujący uznawał za chybiony, winien złożyć w tym zakresie konkretny protest na treść specyfikacji, powołując się na konkretne zapisy i przepisy prawa.
       Przyjęta przez Zamawiającego interpretacja nie narusza też przepisu art. 7 ustawy. W szczególności należy wskazać, iż żądanie dokumentów (i innych zaświadczeń) dotyczących przedmiotu zamówienia jest prawem Zamawiającego w zakresie, w jakim nie utrudnia uczciwej konkurencji i nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Za taki dokument można uznać między innymi atesty, świadectwa lub potwierdzenia gwarancyjne (wyrok ZAUZP 2006.01.27, UZP/ZO/0-188/06). Zamawiający nie nakłada na uczestników jakiś szczególnych wymogów. Wspomniane walidacje może uzyskać w zasadzie każdy podmiot na rynku. Z zasady równego traktowania wynika, że wymagania w zakresie dokumentów czy innych kryteriów należy wszystkim wykonawcom stawiać jednakowe i tak ustalono to w SIWZ.
       Odnosząc się do kwestii oświadczeń składanych przez uczestników postępowania należy wskazać, iż powszechnie przyjmuje się, iż zamawiający nie powinien bezkrytycznie przyjmować wszelkich oświadczeń wykonawcy, lecz ma obowiązek weryfikować je również w oparciu o inne informacje, w tym o dokumenty (podobnie: wyrok ZAUZP 2005.04.19, UZP/ZO/0-724/05). To zamawiający decyduje o wymogach stawianych w tym zakresie uczestnikom postępowania. Ważne jest by wymogi te były równe dla wszystkich.
        
       Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje (podstawa prawna: art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WIW/ZAG/3231/PN/15/07
Zielona Góra, 2007-12-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIW/ZAG/3231/PN/15/07. Nazwa zadania: Dostawa specjalistycznej aparatury do pomiaru, odczytu i analiz.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Zadanie 1 

FOSS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krasnopolska 17A
02-849 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 2

ARGENTA Sp. z o.o.
ul. Przelot 24
60-408 Poznań

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 3 

BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 4 

UNIEWAŻNIONE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1. – nie złożono żadnej oferty.

Zadanie 5 

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 6 

DONSERV
ul. Globusowa 38
02-436 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 7

Radwag Region Lubuski
ul. Grabca 4
65-325 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 8 

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 9 

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 178
02-486 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 10

BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 11 

BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Piaseczno

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Zadanie 12 

Radwag Region Lubuski
ul. Grabca 4
65-325 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wymogi siwz, najniższa cena

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-12 -14. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

 1. ARGENTA Sp. z o.o.
  ul. Przelot 24
  60-408 Poznań 
 2. Radwag Region Lubuski
  ul. Grabca 4
  65-325 Zielona Góra 
 3. DONSERV
  ul. Globusowa 38
  02-436 Warszawa
 4. BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
  ul. Raszyńska 13
  05-500 Piaseczno 
 5. FOSS POLSKA Sp. z o.o.
  ul. Krasnopolska 17A
  02-849 Warszawa
 6. MERCK Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 178
  02-486 Warszawa
 7. Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Oddział w Poznaniu
  ul. Hetmańska 90
  60-219 Poznań
 8. CHEMINST POLSKA
  ul. Olszewskiego 7
  51-642 Wrocław

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

ZADANIE NR 12

Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Oddział w Poznaniu
ul. Hetmańska 90
60-219 Poznań

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póz. zm.).

Uzasadnienie

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Specyfikacji Wymagań Sprzętu dla zadania nr 12 pkt. od 1 do 12 wymagał m.in. aby oferowana waga posiadała świadectwo wzorcowania oraz wzorzec masy 200g. Podczas badania oferty Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień czy cena za oferowaną wagę zawiera w sobie koszty świadectwa wzorcowania i wzorca masy. W odpowiedzi Wykonawca przesłał dodatkową ofertę ze zmienioną podwyższoną ceną. W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI \"Środki ochrony prawnej\".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Kierownik Zamawiającego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Semeńczuk Data wytworzenia informacji: 2007-11-16 16:02:57
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2007-11-16 16:02:57
Wprowadził informację do BIP: Data udostępnienia informacji: 2007-11-16 16:01:05
Osoba, która zmieniła informację: Data ostatniej zmiany: 2008-12-23 13:33:48
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu